Mây trắng mùa thu - thơ THẠCH QUỲ

  

Mây trắng mùa thu
THẠCH QUỲ

Mây trắng mùa thu bay lãng đãng
Trên chòi cứu hoả trước nhà cao
Cỏ biếc bờ xanh đường sá rộng
Mình tôi lạc giữa ngõ ra vào

Tường vi vừa tím trong màu nắng
Cây liễu hoa vàng chưa trổ hoa
Lỗi cũ người đi chiều nhạt bóng
Dấu guốc mờ in quanh nẻo qua

Mây trắng ngang đầu không trở lại
Lá vàng ngợp đất chẳng chờ ai
Tôi chờ ai nữa? - Mùa thu rộng
Gió thả bên trời lá liễu bay...